Kohti palveluyhteiskuntaa: market- ja hotellikauppa

 

Market-kauppa

Pietarin ja sen lähialueiden talous kasvaa pitkällä tähtäimellä muuta maata ja Länsi-Eurooppaa nopeammin. Tämä vaikuttaa positiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja vähittäiskaupan kehitykseen. Se mahdollistaa myös kuluttajien tehdä entistä enemmän valintaa ja hinnan lisäksi myös laaja tarjonta, laatu sekä luotettavuus tulevat olemaan enenevässä määrin valintakriteereitä. Tämä yhdessä maantieteellisesti pienellä alueella olevan suuren volyymin kanssa mahdollistavat entistä voimakkaamman erilaistumisen, mikä omalta osaltaan kehittää palvelutarjontaa entistä rikkaammaksi.

Talouden kasvun lisäksi toinen keskeinen vähittäiskaupan kehitykseen vaikuttava asia on yhdyskuntarakenteen kehittyminen. Metroverkosto ja muu julkinen liikenne turvaavat Pietarin keskusta-alueen palvelutarjonnan kehityksen ja työpaikkojen säilymisen. Suuret liikennemäärät ja pitkällä tähtäimellä julkisen liikenteen kapasiteetti pakottavat kuitenkin kehittämään aktiivisesti palvelutarjontaa myös lähellä asuinalueita. Varsinkin uusilla asuinalueilla pyritään huomioimaan entistä paremmin kaupan ja muun palvelutarjonnan vaatimukset, mikä synnyttää kaupungin sisälle alueellisia keskuksia. Kehätien tuntumaan sekä pääteiden varteen kehätien ulkopuolelle syntyy teollisuuskeskittymiä. Tämä edellyttää investointeja niin liikenneväyliin kuin myös julkisen liikenteen kehittämiseen. Liikenneväylien varteen ja lähelle uutta teollisuutta syntyy myös uusia asuinalueita, joista pitkällä tähtäimellä muodostuu omia työssäkäyntialueita.

 

Hotellikauppa

Pietarilla on erinomaiset edellytykset toimia porttina idän ja lännen välillä sekä Venäjän talouden ja matkailun veturina. Hotellikaupan kehitykseen vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti maailmantalouden kehitys sekä Pietarin houkuttelevuus investointikohteena. Turismin merkitys Pietarin taloudessa tulee nousemaan, mutta voimakkaiden kausivaihteluiden tasaaminen on kuitenkin keskeinen haaste koko matkailutoimialalle. Tasaisemmalla käyttöasteella mahdollistetaan paitsi matkailutoimialan elinkelpoisuus niin myös sitä tukevan infrastruktuurin tehokkaampi käyttö.

Hotellitoiminta on keskittynyt Pietarissa keskustan alueelle, jonne tulee edelleen uusia toimijoita. Keskustan haasteena on kuitenkin vuokrataso suhteessa koko vuoden kysyntään sekä liikenneyhteydet. Keskustan ulkopuolella olevat hotellit tarvitsevat asiakkaikseen liikematkustajia, mikä edellyttää ympärilleen riittävän monimuotoista yritystoimintaa sekä niin ikään hyvät liikenneyhteydet, joten myös hotellitoiminnan kannalta niiden kehittäminen on keskeisellä sijalla.

Suotuisan investointi-ilmapiirin ja toimivan infrastruktuurin lisäksi matkailun kehittyminen edellyttää  myös pitkäjänteistä yhteistyötä eri osapuolten välillä. Kaupunki on ottanut matkailun kehittämisen yhdeksi keskeiseksi strategiseksi teemaksi ja tästä osoituksena ovat esimerkiksi isot panostukset Pulkovon lentokentän ja sitä ympäröivän alueen kehittämiseen.

www.sok.fi